EUROBACH s.r.o. | Kabelové koncovky, bužírky a nářadí...

Kabelové koncovky, bužírky a nářadí... Kontakt
Elastická smršťovací bužírka z polyolefinu

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY, CENY, DPH

Eshop je určen pro registrované obchodní partnery z řad obchodních organizací a výrobních firem. Z tohoto důvodu jsou ceny za materiál v e-shopu, cenících, novinkách, akčních nabídkách, obchodních a dodacích podmínkách uvedeny bez 21% DPH. Na veškeré dodané zboží je poskytována záruka v délce 24. měsíců.

Ceny se odvíjí na základě cen energií, ropných produktů, mědi, hliníku a ostatních surovin.
Z tohoto důvodu se můžou kdykoliv změnit. 

Zboží standardně zasíláme prostřednictvím společnosti PPL.

Způsob úhrady je dobírka nebo zálohová faktura, pokud není dohodnuto jinak.
Při odběru do 4 000 Kč účtujeme přirážku za poštovné a balné 100 Kč.
Při odběru nad 4 000 Kč neúčtujeme žádné další náklady.
Uvedené částky se rozumí bez 21% DPH.

Minimální nákup s ohledem na zavedený obchodní systém a režie firmy musí vždy překročit stanovený limit 500 Kč. V případě nedodržení této podmínky si vyhrazujeme možnost zatížit takovou objednávku podlimitní přirážkou ve výši 50 Kč.

Na tuto skutečnost budete automaticky upozorněni u každého podlimitního nákupu ještě před jeho dokončením v Eshopu.

Novým zákazníkům dodáváme zboží pouze na dobírku nebo po zaplacení přiměřené zálohy na základě zálohové faktury. Standardní splatnost faktur je 14 dní, není-li sjednáno jinak sjednáno jinak. V případě prodlení kupujícího s úhradou již vyúčtované kupní ceny je společnost oprávněna pozastavit plnění dalších objednávek kupujícího.

Vrácení objednaného zboží zpět je možné pouze po předchozí dohodě s poplatkem 10 % z nákupních cen, přičemž zboží musí být v původním úplném a nepoškozeném balení. Speciální a nestandartní a neobrátkové zboží vrátit nelze, stejně jako zboží zakoupené před více jak 3 roky.

Zboží na skladě expedujeme do 48 hod. od přijetí objednávky a doba doručení je 24 hod.

Zásilky doručené prostřednictvím PPL

Kupující je povinen si zásilku při převzetí prohlédnout a při zřejmých a na povrchu znatelných poškození tuto skutečnost reklamovat u přepravní firmy a nás neprodleně informovat. Silně poškozený nebo mechanicky narušený obal zásilky je důvodem k jejímu nepřevzetí. Pokud se poškodí zboží v zásilce během dopravy, řešíme reklamaci ve spolupráci s výše uvedenou společností, dle smlouvy o přepravě. Nepřebírejte poškozené zásilky! Pošleme vám novou…

Dle zákona 89/2012 Sb. prodávající ručí za jakost a kvalitu dodávaného zboží podle reklamačního řádu společnosti. Reklamační řád následuje níže:

REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád vydává společnost euroB.A.CH s.r.o., IČO 49609114 za účelem informovanosti kupujícího o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků (reklamace) a povinností prodávajícího v souvislosti s reklamací.
 2. Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem.
 3. Je-li kupujícím podnikatel, který nakupuje  „na fakturu s IČO“, které bude sloužit k podnikání, pak se na něj nevztahují ustanovení o spotřebitelských smlouvách a řídí se naší úpravou pro „Obchodní firmy a podnikatelské subjekty“ zveřejněné níže.
 4. Je-li kupujícím jiný subjekt než podnikatel, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při uplatňování vad platným občanským zákoníkem 89/2012 Sb., (nový občanský zákoník).

SPOLEČNÁ REKLAMAČNÍ USTANOVENÍ

 1. Místem uplatnění reklamace společnosti euroB.A.CH s.r.o. je adresa podnikové prodejny a skladu Šenovská 1, 736 01 Havířov
 2. Kupující musí uplatnit u prodávajícího vady v záruční lhůtě. Kupující musí doručit zboží k reklamaci na své náklady do sídla společnosti.
 3. Zboží musí být řádně uloženo a zabaleno s přiloženou průvodní dokumentaci.
 4. Odpovědnost za vady se nevztahuje na případy omezené životnosti výrobků při jejich obvyklém užívání.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 6. Při vystavení případného dobropisu v případě odstoupení od smlouvy nebo slevě z ceny bude použita cena uvedená na dokladu prokazujícím uzavření kupní smlouvy.

ÚPRAVA PRO PODN. SUBJEKTY A OBCHODNÍ FIRMY

 1. Kupující by měl mít zpracovanou metodiku kontroly jakosti, dle které zjišťuje, zda zboží má vady.
 2. Na veškeré dodané zboží je firmám poskytována záruku za kvalitu se záruční dobou v délce 24 měsíců, platných ode dne převzetí.
 3. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva.
 4. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v záruční době. Prodávající přejímá závazek za jakost zboží na dobu 24 měsíců. Prodávající se zavazuje v případě uplatnění vad kupujícím dodat náhradní zboží za zboží.
 5. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží. Je-li prodávající povinen odeslat zboží, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení.
 6. Kupující je povinen řádně vyplnit Protokol o vyřízení reklamace, který prodávající poskytuje všem svým zákazníkům.
 7. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující:
  1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
  2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
  3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
  4. odstoupit od smlouvy.
 8. Je-li smlouva porušená nepodstatným způsobem při dodání zboží s vadami, může kupující požadovat dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.
 9. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

ÚPRAVA DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 89/2012 Sb. PRO PODNIKOVOU PRODEJNU V HAVÍŘOVĚ

 1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena ústním nebo písemným objednáním a odběrem zboží na podnikové prodejně v Havířově. Okamžikem vychystání zboží, jeho výdeje a úhrady je uzavřena kupní smlouva mezi oběma stranami.
 2. Kupující má právo na zboží bezvadné v množství, které objednal ústně nebo písemně během prodeje.
 3. Prodávající je před předáním zboží kupujícímu zboží řádně zkontrolovat z hlediska kompletnosti a je-li to možné a dovoluje-li to způsob balení, případně žádá-li to zákazník, vyzkoušet jeho funkci.
 4. Výjimku tvoří zboží v průhledném obalu, u kterého je garantována funkčnost výrobcem a lze jeho kompletnost vizuálně zkontrolovat přes průhledný obal.
 5. Prodávající odpovídá za kvalitu a technické vlastnosti dodaného zboží po dobu použitelnosti a záruky poskytnuté výrobcem, která se rovná záruční době nebo po stanovenou záruční dobu v kupní smlouvě.
 6. Prodávající dodává zboží doprovázené prodejkou, tzn. paragonem nebo daňovým dokladem, kde je uveden druh a název dodávaného zboží, jeho počet, jméno prodávajícího.
 7. Kupující je povinen zboží prohlédnout a přepočítat podle možností při jeho převzetí a přesvědčit se o správnosti dodaného zboží. Pokud se kupující při převzetí nepřesvědčí o případně zjevných vadách zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí.
 8. Kupující je povinen prodávajícímu podat zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil. Pokud tak neučiní, pozbývá kupující nároku na přiznání vad prodávajícím.
 9. Odpovědnost prodávajícího za vady, na které se vztahuje záruka za zboží, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi (nesprávné použití zboží, nesprávné skladování, neodborná instalace, viditelné známky poškození zboží neodborným zásahem do konstrukce zboží) a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí bylo zboží dodáno.
 10. Pokud prodávající neodstraní vady v přiměřené dohodnuté lhůtě, nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
 11. Pokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od smlouvy je prodávající povinen odstranit podle své volby výměnou zboží za bezvadné zboží. Způsobem, který zvolí prodávající, však nesmí způsobit kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.
 12. Pokud je požadováno odstranění vad, musí kupující pro tento účel poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu. Není-li kupujícím stanovena, nebo kupující nepožaduje jen poskytnutí slevy z kupní ceny, může prodávající stanovit lhůtu, ve které provede odstranění vad.
 13. Při dodání bezvadného zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby kupující mu na jeho náklady vrátil vadné zboží ve stavu, v jakém kupujícímu bylo dodáno.
 14. Oznámení o vadě zboží jsou evidována prodejcem na prodejně (vystavení reklamačního protokolu). Na základě oznámení informuje bezodkladně nadřízeného, který dohodne podmínky k odstranění vad zboží.
 15. Pokud je mezi konzulentem a kupujícím dohodnuto vrácení zboží, je dodáváno bezvadné zboží vždy bezodkladně po dohodnutí podmínek.
 16. Kupujícímu bude dodáno bezvadné zboží a vrácené zboží bude odděleně uskladněno u prodávajícího.
 17. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel a uvedené bylo způsobeno jednáním nebo opomenutím kupujícího nebo kupující po oznámení vad část zboží prodal nebo spotřeboval. Kupující rovněž nemůže odstoupit od smlouvy, pokud vady neoznámil včas prodávajícímu.
 18. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS
 2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád pro zákazníky z řad obchodních organizací, firem i občanského sektoru nabývá platnosti dne 01.01.2016


Petr MAĎA, Jednatel společnosti euroB.A.CH s.r.o., Březová čp. 36, 739 34 Šenov

Copyright 2007 © euroB.A.CH s.r.o.
Webdesign Poski.com 2007